Mesafeli Satış Sözleşmesi – Feriye

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Feriye Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. (kısaca “Feriye” veya “satıcı” olarak anılacaktır.) ilişkin bilgiler, sitemizin “Biz Kimiz” ve “Bize Ulaşın” başlıklı bölümünde yer almaktadır.

1.TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme”), Feriye Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi (kısaca “Feriye) (Beşiktaş Vergi Dairesi/ Vergi No:3850698988) ile satın alma işlemini yapan müşteri arasında akdedilmiştir.

Müşteri, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşme, Feriye bünyesinde yapılacak açık hava sineması, tiyatro, konser ve benzeri etkinliklere ilişkin olarak müşterilere bilet satışına ve ayrıca özel günler için hazırlanan menülerin ve/veya etkinliklerin online sistemler üzerinden müşterilere satışına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Müşteri, Feriye internet sitesinde yer alan her türlü beyana veya açıklamaya uygun davranacağını, etkinliğin özel hüküm ve koşullarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.ETKİNLİK VE MENÜ SATIŞLARINA İLİŞKİN ŞART VE KOŞULLAR

3.1. Müşteri, etkinlere ilişkin olarak satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin satın aldığını ve bileti, hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alınan bilet ve/veya menü/etkinlik üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, devredilemez, ilave ücretle ya da başkaca şekilde satışı teklif edilemez, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin ve/veya menünün/etkinliğin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesi yapılmaksızın veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilet ve/veya menü/etkinlik katılım hakkının iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

3.2. Müşteri bilet ve/veya menü/etkinlik satış hizmetine ilişkin satışın kesin satış olduğunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15-g. maddesine istinaden satın aldığı biletlere ve/veya menü/etkinliklere dair herhangi bir iptal, iade, değişiklik haklarının olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Etkinliğin iptal edilmesi durumu hariç satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.

3.3. Biletler tükenebilir, satışa kapanabilir ya da ilave biletler yeniden satışa açılabilir. Feriye, bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir kontrol gücüne sahip bulunmamakta veya bu kapsamda herhangi bir garanti vermemektedir.

3.4. Etkinlik Feriye’de yapılıyor ancak Feriye tarafından düzenlenmiyorsa; etkinliğin iptali, ertelenmesi, tarih değişikliği ya da etkinliğin herhangi bir sebeple duyurulduğu şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle Feriye’nin bu hususta müşteriye ya da 3. kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Feriye, müşteriden, sitede belirtilen bilet ve/veya menü/etkinlik bedeli, yiyecek-içecek bedeli, hizmet bedeli dışında ücret talep etmeyecektir.

3.6. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödenecek toplam bedel de dahil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartlarını, müşteri bilet ve/veya menü/etkinlik satın alarak ve siparişini onaylayarak, aynen kabul etmiş sayılacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

3.7. Müşteri bilet ve/veya menü/etkinlik satın alırken doğru ve güncel bilgilerini kullanarak işlem yapmayı taahhüt eder. Doğru veya güncel olmayan bilgilerden ötürü biletlere ve/veya menü/etkinliklere erişim konusunda yaşanacak sorunlarda müşteri, Feriye’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve bu konuda herhangi bir hak sahibi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. MÜŞTERİNİN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Müşteri, siparişin oluşturması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek internet sitesindeki açıklamalar, gerekse Sözleşme ve benzeri şekillerde, aşağıda yer verilenler de dahil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. a) Ürün/Hizmet’in temel nitelikleri,
  2. b) Satıcı’nın adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile diğer tanıtıcı bilgileri,
  3. c) Müşterinin satıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren açık adres, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
  4. d) Ürün/Hizmet için kabul edilen ödeme yöntem ve araçları, Ürün/Hizmet’in vergiler dahil toplam satış fiyatı,
  5. e) Satıcı tarafından uygulanan Müşteri bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı, işleme ve elektronik iletişim kuralları ile müşterinin bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinlerin kapsamı, Müşterinin kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,
  6. f) Müşterinin cayma hakkını kullanamadığı durumlarda bu haktan faydalanamayacağına veya hakkın süresinde kullanılmaması da dahil olmak üzere hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,
  7. g) Uyuşmazlık hallerinde Müşterinin, başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğine ilişkin bilgi.

5.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Feriye, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, internet sitesinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, internet sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, müşterinin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

6.MÜCBİR SEBEP

Feriye, hukuken mücbir sebep sayılan bütün hallerde işbu sözleşmeyle belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi nedeniyle yükümlü tutulamaz. Bu ve bu gibi durumlarda Feriye’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemez. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, toplumsal olaylar, seçim tarih değişiklikleri ve kötü hava koşulları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Feriye internet sitesi “https://feriye.com.tr” Feriye Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş.’ne aittir. İnternet Sitesini ziyaret eden Müşterilerin bilgi güvenliği ve gizliliği sağlanmaktadır.

Taraflar arasında sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere müşteriye ait olan kişisel verilerin işlenmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yer almadığı konusunda mutabıktırlar. Kanuni istisna dışında kalan kişisel verilerin işlenmesi için Feriye, veri sorumlusu sıfatı ile müşteriden elde ettiği kişisel verileri Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve sair ikincil mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri, sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla sınırlı olmak üzere toplayıp işleyecektir.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi Feriye’ye başvurarak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bu veriler işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aktarılması söz konusu ise bu kişi ve yerleri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, şartları gerçekleşmiş ise kişisel verilerin silinmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi veya yok edilmesi halinde bunu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirme, otomatik işleme halinde ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Feriye, Kanun hükümlerindeki düzenlemelere uygun olarak kişisel verilerin korunmasına dair yeterli korumanın bulunduğu ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak gerçek kişilere ilişkin kişisel verileri aktarabilecektir. Kişisel veri sahibi bu kapsamda olmak kaydı ile kişisel verilerinin işlenmesine açıkça rıza göstermiştir.

Feriye’nin, farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların gizlilik standartlarına ve şartlarına uymaları sağlanmaktadır.

İnternet sitesinde yer alan bilgi, her türlü içerik ile materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Feriye Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş.’ye aittir. Site’nin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları saklıdır.

  1. SON HÜKÜMLER

Müşterilere, bilet ve/veya menü/etkinlik satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda gerekli bilgilendirmeler Feriye tarafından yapılmış olup, müşteriler bilet ve/veya menü/etkinlik satın alarak ve siparişi onaylayarak bu sözleşmenin içeriğine dair Tüketici Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde bilgilendirme yapıldığını kabul ve beyan eder.

Yukarıda belirtilen şartların ve koşulların uygulanmasında herhangi bir uyuşmazlık oluşması halinde uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabidir.

Müşterinin işbu sözleşmeden kaynaklanan olası uyuşmazlıklarda ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvurma hakkı bulunmaktadır.

Sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibaret olup, taraflarca okunarak, müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası müşteri tarafından talep edilmesi halinde elektronik posta ile gönderilebilecektir.